TUFUAB

TUFUAB'ın Görevleri

● Türkiye’deki Fotogrametri ve Uzaktan Algılama alanlarında araştırma, inceleme ve çalışmaları teşvik etmek. Geliştirilmesi için önlemler almak ve tavsiyelerde bulunmak.

● Türkiye’nin ISPRS vb. Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerine katılmasını sağlamak ve bu kuruluşların çalışmalarına katılmak için ön hazırlık ve ara çalışmaları yürütmek,

● Türkiye’nin üye olduğu ve bu yönetmeliğin kapsamına giren diğer Uluslararası kuruluşların faaliyetlerinde, saptanan direktiflere göre görev almak ve Türkiye’yi temsil etmek,

● Ülkemizde kişisel veya ulusal kuruluşlarla, yabancı kişi veya kuruluşların ortak çalışma ve araştırma tekliflerinden ilgili kişi ve kuruluşlar aracılığı ile haberdar olmak, çalışmaların ulusal çıkarlara uygun olması yönünden gerekli tedbirleri almak ve bu gibi faaliyetler hakkında istenildiğinde yetkili kuruluşlara mütalaa vermek ve sonuçları takip etmek,

● Türkiye’nin Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Bilgi ve belgelerinin Ulusal güvenlik ve çıkarlarımız yönünden korunma sırtı sağlamak ve resmi makamların başvurusu üzerine mütalaada bulunmak,

● Uluslararası ilgili kuruluşlarda alınacak, dolaylı ve dolaysız Türkiye’yi ilgilendiren kararların Ulusal çıkarlarımıza uygun olmasını sağlamak, bu kararları yaymak ve uygulaması gerekenleri takip etmek,

● Konularıyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap vb. gibi yayınların yapılmasını ve tercüme edilerek basılmasını sağlamak,

● Bilimsel içerikli periyodik yayınlar yapmak,

● Fotogrametri ve Uzaktan Algılama konularında uygulamaya dönük bilimsel projeleri desteklemek veya imkânlar sağlayarak teklif etmek,

● Fotogrametri ve Uzaktan Algılama eğitiminin ve uygulamasının yurt düzeyinde daha geniş şekilde yayılması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, bu amaçla gerektiğinde YÖK ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarla iş birliği yapmaktır.

YUKARI