TUFUAB

SEKİZİNCİ KOMİSYON

Uzaktan Algılama Uygulamaları ve Politikaları

Görevleri

● Afet ve risk etkilerinin azaltılması için bilgi desteği: erken uyarı sistemleri, etki değerlendirmesi, izleme, esneklik ve risk azaltma,

● Sağlık hizmetleri için uzay tabanlı girdiler: hastalık epidemiyolojisi, öngörü modellemesi ve karar destek sistemleri,

● Çevre kirliliği: değerlendirme ve etkileri,

● Uzay tabanlı jeofiziksel ürünlerde geliştirme: Işınsal kuvvetlendirme, hava tahmini ve iklim değişikliği analizi,

● Hidrolojik modelleme: ırmak havasından küçük su havzası, su ve enerji döngüsü, etkileşimler de dâhil olmak üzere parametrelerin geliştirilmesi,

● Jeoloji, Joemorfoloji ve Pedolojide Yeryüzü Bilimi Uygulamaların ile uzaktan algılanmış girdilerin entegrasyonu,

● Sürdürülebilir tarımsal üretim ve tarımın korunması için tarım ürünlerinin büyüme e üzerlerindeki etkilerin çok boyutlu izlenmesi,

● İklim değişikliği/çeşitlendirmesinde analiz için konumsal-zamansal uydu verilerinin entegrasyonu,

● Arazi kullanımı/örtüsünün küresel ve bölgesel dinamikleri, biyoçeşitlilik, bozulma, çölleşme ve kuraklık ilişkisi, biyo-jeo-kimyasal döngüler,

● Topraklar, bitki örtüsü ve iç, kıyı ve okyanus sularında karbon akıları,

● Fiziksel ve biyolojik oşinografik parametreler ve birleştirilmiş modellerde asimilasyon,

● Kriyosferik çalışmalar için joefiziksel ürünler: durum, tepki ve eğilimler,

● Paylaşım, erişim ve erişim dışı veri politikaları, sosyal yardım, mümkün olduğu takdirde dünya gözlem uygulamaları üzerinde coğrafi görevler ve diğer seçkin uluslararası programlar ile işbirliği yapmak.

YUKARI